Amikor egy középkorú hölgy rám kérdezett mondván: „Ha ma meghalnál, akkor hová kerülnél: a mennybe vagy a pokolba?” Azt válaszoltam, hogy: „Nem tudom.” Mire megmagyarázta, hogy – a Biblia alapján – tudhatom. Majd rámutatott azon bibliaversekre, amelyek világosan megmagyarázzák, hogy ki megy a mennybe és ki nem. Azokból megértettem, hogy a helyes hitemen alapszik az örök életem, sőt a győzelmes életem is. Majd mindjárt megtettem a kellő lépéseket, amelyek alapján elnyerhettem mind a kettőt. Utána meg azt javasolta, hogy a következő napokban vagy hetekben olvassam el legalább háromszor egymásután a János evangéliumát és a János leveleit, mert azokban ismételten meggyőződhetek az üdvösség és a győzelmes élet elnyerésének titka felől.

Olvasva az 1János 5 verseit ezt találtam: "Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.” (1Ján 5:12-13) „Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?” (1Ján 5:4-5)

Ezek szerint tehát ki megy a mennybe? Az, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia és be is hívta őt a szívébe. Sőt az ilyen egyén teljes bizonyossággal vallhatja, meg lehet győződve, illetve tudhatja, hogy van örök élete! Mert „Akié a Fiú, azé az élet;... Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.” – olvastuk. Ezt a meggyőződést vagy tudást nevezzük üdvbizonyosságnak. S tapasztalatból mondhatom, hogy ennél nagyobb érték vagy ajándék nem létezik a földön. A tudat, hogy Isten kegyelméből Jézusba, mint az ő szent Fiába vetett hitem, és az ő szívembe hívása következtében már most van örök életem, illetve üdvösségem; minden kincsnél többet ér!

Viszont vizsgáljuk meg azt is, hogy Igénk szerint ki nem mehet be a mennybe? Többek között az, aki nem hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. Esetleg prófétának, filozófusnak vagy valaki másnak képzeli őt. Meg az sem, aki ugyan hiszi, hogy ő az Isten Fia, de nem hívja be a szívébe. Mi lesz az ilyen egyén sorsa? „...akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.” – olvastuk. A János 3:36 szerint meg: „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” Azaz a pokolba, az örökös szenvedés helyére kerül, amely a Sátánnak és követőinek maradandó lakhelye.

Akkor viszont a Jézusba vetett hit által ki és hogyan nyerhet győzelmes életet is? Megint csak azt kell megállapítanunk, hogy elsősorban az nyerhet, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia, és a szívébe is hívta őt. „Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot...” – mondja Igénk. S ki az, aki „Istentől született?” Csakis az, aki Jézusba vetett hite és az ő befogadása által – a János 1:12 szerint – Isten gyermeke lett, azaz beleszületett Isten családjába. Ezért vallotta oly nyíltan János apostol azt is, hogy „Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?” Mert ebből a hitből indul ki Jézus befogadása, meg az illető üdvössége és győzelmes élete is.

Hogyan indul ki ezekből győzelmes élete? Úgy, hogy amikor Jézusba vetett hite alapján szívébe hívja a Megváltót, akkor ő – saját Szentlelke által – azonnal beköltözik hozzá és mindörökre ott marad. Na, mármost, ha benne a Krisztust képviselő Szentlelket énjének, testének, lelkének és mindenének uralkodójává is teszi, azaz teljesen odaszánja magát és mindenét számára; akkor ő fogja irányítani gondolatait, tetteit, életvitelét és mindenét. Azaz a Szentlélek Isten fog gondolkozni az ő agyán keresztül: fog segíteni embertársainak az ő kezei által, igénybe fogja venni lábait a betegek és elhagyottak látogatására, s észre fogja venni az ő agyán keresztül azonnal a Sátán kísértéseit és támadásait. Sőt fogja mindjárt használni akaraterejét is a Sátánnal szembeni ellenállásra, illetve a kísértés és a bűn feletti győzelemre. Azonkívül ő fog adni neki bölcsességet és vágyat a kísértések, bűnök és kísértő helyek és személyek távolról való kerülésére. Aztán – ha és amíg az illető folyamatosan kiszolgáltatott marad – akkor és addig a Szentlélek erejével és vezetésével ismételt győzelmet is arat, míg maga és mások is észreveszik, hogy győzelemről győzelemre jut, azaz győzelmes élettel rendelkezik.

Akkor viszont felmerül a kérdés, hogy minden ember, aki hisz Jézusban és befogadta őt a szívébe, rendelkezik ilyen győzelmes élettel? Sajnos nem. Azt hiszem, mindannyian ismerünk olyan egyéneket, akik annak dacára, hogy Isten gyermekei lettek, mégsem élnek győzelmes életet. Sőt szégyent is hoznak Jézus nevére. Miért? Egyrészt talán azért, mert sohasem adták át a teljes uralmat a bennük élő Szentléleknek. Jézusban ugyan hisznek, szívükbe is hívták őt, aki Szentlelke által azonnal beköltözött hozzájuk, bűnbocsánatát is igényelték és elnyerték, de életük, testük-lelkük és mindenük teljes odaszánására nem vállalkoztak. Esetleg azért, mert attól féltek, hogy akkor Isten talán olyan helyre küldi őket, ahová nem akarnának menni, vagy olyan hivatást ad nekik, amelyre nem szívesen vállalkoznának. De az is lehet, hogy örülnek ugyan a mennybeli hely és a bűnbocsánat elnyerésének, de azon túl saját kényük-kedvük szerint kívánnak élni, s nem az Urat szolgálni. Továbbá még az is előfordulhat, hogy egyszerűen nem értették meg az odaszánás mibenlétét vagy áldott következményeit. Viszont ez utóbbiak, ha valóban már Isten gyermekei, akkor bármikor meggondolhatják, illetve odaszánhatják magukat! Sőt, ha az odaszántak közül valaki egy óvatlan pillanatban visszavette élete irányítását, akkor – őszinte bűnvallás, bocsánatkérés és bűnelhagyás után – bármikor ismét újra odaszánhatja magát. Ezért, ha Jézusé már az életünk, akkor szánjuk is oda magunkat Istennek! Mert csak így lesz győzelmes, értelmes, lélekmentő életünk!

Amikor ez a középkorú hölgy rám kérdezett mondván: „Ha ma meghalnál, akkor hova kerülnél?” Akkor még nem tudtam, hogy mi lenne a sorsom. De amikor a Bibliából bebizonyította számomra, hogy tudhatom, akkor Jézus istenfiúságába vetett hittel a szívembe hívtam őt, bűnbocsánatot is kértem tőle, s a Biblia alapján megértettem, hogy saját Szentlelke által azonnal beköltözött hozzám. Sőt, egyúttal egy mennyei hellyel, illetve örök élettel is megajándékozott. Tehát – kegyelemből, hit által – azonnal nyertem üdvöt, s üdvbizonyosságot. Amikor meg azt is megértettem, hogy ha teljesen odaszánom magam a bennem élő Szentléleknek, ő átveszi az uralmat, és segít védekeznem és győznöm is a kísértések és bűnök felett; akkor oda is szántam magam számára. Azóta ő csodásan vezet, támogat és használja testem tagjait, időmet, erőmet és mindenemet. Ezért most már csak az a forró vágyam, hogy a Sátán sohase tudjon annyira elvakítani, hogy egy pillanatra is visszavegyem életem trónját, és engedjek a kísértőnek vagy egy-egy kísértésnek. Sajnos, nem mindig sikerül teljesen ébernek lennem. De remélem, hogy egyre gyakrabban fog sikerülni!

Ezek után már csak hadd tegyünk fel néhány kérdést? Hiszed, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia? Szívedbe is hívtad őt? S oda is szántad magad teljesen számára? Ha igen, akkor Krisztusba vetett hited neked is az üdv és győzelem forrása lett. Ha még nem; akkor most megteheted ezen lépéseket!

Mátrainé, F. Irma

 

Kapcsolatfelvételi űrlap

Elérhető ide kattinva

Heti üzenet

Kincsesláda

Műsortábla

Híreink